Reklamační řád

Formuláře ke stažení:

Reklamační formulář
Odstoupení od smlouvy


Objednal sis a není to ono?

Neděláme žádné štráchy, pokud objednaná položka nesplnila tvá očekávání můžeš ji poslat do 14ti dnů zpět.
Peníze ti převedeme na účet do 7 dnů od doručení.

Jak na to?

1) Nejlépe mailem nám dej vědět, že budeš zboží posílat zpět. Na adresu: napis@mustaches.cz
2) Vyplň dokument Odstoupení od smlouvy. Buď nám ho přilož do mailu nebo vytištěný do balíku a nezapomeň napsat způsob vrácení částky.
3) Pokud pár slovy připíšeš budující kritiku co zlepšit nebo s čím jsi nebyl spokojen, budeme rádi, ale není to podmínka.

A to je vše :)
Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí  Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Jiřího Lernbechera, IČ 03373215, se sídlem Bezručova 2858/35 695 01 Hodonín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ŽL vydal OŽÚ Hodonín, č.j. OŽÚ/18180/2014 , a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce České pošty, zkontroloval stav zásilky (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.

Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci. V tom případě okopírujte fakturu, popř. napište na list papíru Vaše jméno, adresu, telefon, číslo objednávky (faktury) a spolu se zbožím zašlete na adresu uvedenou na faktuře (popř. na našich stránkách). Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme použít formulář reklamační list. V případě, že reklamujete více zboží, je nutné vyplnit formulář na každé zvlášť.

Zboží k reklamaci zasílejte ve stejném stavu, jak jste ho obdrželi. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky a výrobce neuzná záruku u zboží poškozeného při přepravě.

Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí zboží. V případě, že reklamace bude oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. V tom případě oskenujte podací lístek a zašlete na náš email jiri@mustaches.cz nebo ivan@mustaches.cz.

V případě, že výrobce reklamaci uzná, bude částka vrácena na Vámi uvedený účet.

Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Jiří Lernbecher umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak Mustaches potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese: - reklamace,

Adresa: Bezručova 2858/35 695 01 Hodonín
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Jiřímu Lernbecherovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Jiřího Lernbechera obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Jiřího Lernbechera spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.
Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Jiří Lernbecher bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) Jiří Lernbecher mu vrátí přijaté peněžení prostředky.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Jiří Lernbecher však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Jiří Lernbecher odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Jiřím Lernbecherem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Jiří Lernbecher právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Jiří Lernbecher, co ještě vrátit může, a dá Jiří Lernbecher náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.