Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží v internetovém obchodě Mustaches.cz

platné od 15. září 2014

obchodní společnosti Jiří Lernbecher
se sídlem Bezručova 2858/35, 69501   Hodonín
identifikační číslo: 03373215
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Podnikatelský subjekt je registrován u ŽÚ v Hodoníně
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mustaches.cz
 

Definice pojmů

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Jiří Lernbecher, se sídlem Bezručova 2858/35, 69501   Hodonín, identifikační číslo: 03373215, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Podnikatelský subjekt je registrován u ŽÚ v Hodoníně(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.mustaches.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Uživatelem se rozumí každá osoba, která navštíví Webové stránky prodávajícího nebo se registruje v Internetovém obchodě.

Kupujícím se rozumí Uživatel, který v souladu s těmito podmínkami uzavřel s Prodávajícím smlouvu o koupi Zboží nabízeného Prodávajícím v Internetovém obchodě. Kupující je spotřebitelem, pokud se jedná o člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Na ostatní osoby v postavení Kupujícího se nehledí jako na spotřebitele a neuplatní se ve vztahu k nim ustanovení těchto obchodních podmínek reflektující zákonné požadavky na ochranu spotřebitele.
Webovými stránkami prodávajícího se rozumí webové stránky přístupné na adrese https://mustaches.cz/

Internetovým obchodem se rozumí rozhraní přístupné na Webových stránkách prodávajícího umožňující Kupujícímu nákup Zboží distanční formou výběru Zboží na Webových stránkách prodávajícího, zadání objednávky a dalších úkonů vedoucích k uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Písemnou formou (písemný, písemně) se rozumí sdělení smluvní strany ve formě listinné nebo elektronické a doručené na kontaktní adresu nebo emailovou adresu pro písemný styk strany druhé.

Zbožím jsou veškeré věci nabízené k prodeji Prodávajícím v Internetovém obchodě za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách.

NOZ se rozumí zákon č., 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále též jen „OP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 odst. 1 NOZ a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Tyto OP upravují zejména základní práva a povinnosti smluvních stran při koupi Zboží v Internetovém obchodě a dále rovněž práva a povinnosti Uživatele v rámci užití Webových stránek prodávajícího a Internetového obchodu.

Předmětem smluvního vztahu je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží popsané ve smlouvě (objednávce a jejím potvrzení) a tomu odpovídající závazek Kupujícího Zboží převzít a zaplatit za něj prodejci sjednanou kupní cenu, a to za podmínek uvedených v těchto OP.

Kupující zadáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující obdrží kopii těchto OP jako přílohu potvrzení objednávky dle čl. 4.9. OP na zadanou emailovou adresu Kupujícího.

Tyto OP se přiměřeně uplatní také pro návštěvníky Webových stránek prodávajícího, kteří nejsou registrovanými Uživateli ani Kupujícími.

Uživatel a jeho registrace, ochrana osobních údajů, cookies


Uživatel má možnost využít registrace v Internetovém obchodě, a to formou vyplnění registračního formuláře dostupného na Webových stránkách prodávajícího (dále též jen „registrace“). Registrace Uživatele však není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Uživatel je povinen při registraci zadat alespoň své skutečné jméno a příjmení, adresu pro korespondenci a dodání Zboží, emailovou adresu, telefonní kontakt, uživatelské jméno a heslo.

Uživatel je povinen pro účely registrace poskytnout Prodávajícímu úplné a pravdivé informace dle bodu 3.2. OP formou vyplnění registračního formuláře. Za tyto informace uvedené při registraci Uživatel plně odpovídá včetně všech případných důsledků vzniklých uvedením nesprávných údajů a škody tímto vzniklé na straně Prodávajícího nebo jiné třetí osoby.

Uživatel je povinen udržovat údaje ve smyslu čl. 3.2. OP úplné, aktuální a pravdivé prostřednictvím administrace údajů v uživatelské sekci na Webových stránkách prodávajícího. V případě, že uvedené údaje nebudou odpovídat skutečnému stavu, je Prodávající oprávněn smazat uživatelský účet Uživatele.

Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu (uživatelské jméno a heslo). Uživatel bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele.

Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Prodávající je správcem osobních údajů Uživatele uvedených při registraci ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel tímto uděluje Prodávajícímu oprávnění po dobu existence uživatelského účtu Uživatele shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl Uživatel, pro účely informačních a účtovacích systémů Prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí Prodávajícího, personifikaci poskytnutých služeb a nabízeného Zboží, za účelem vývoje a zlepšení služeb, informování Uživatele o nových produktech a službách Prodávajícího.

Uživatel výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatelský účet uživatele může být zrušen: na žádost Uživatele;

Prodávajícím dle jeho vlastní úvahy při porušení povinnosti stanovené v těchto OP ze strany nebo při odvolání souhlasu s těmito OP nebo se zpracováním osobních údajů ze strany Uživatele.

Uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies na jeho počítač. V případě, že je možno nákup v Internetovém obchodu provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání souborů cookies na počítač Uživatele, může Uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Uzavření kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace Zboží v Internetovém obchodě, či v katalozích, prospektech a jiných propagačních materiálech, jsou pouze informativního charakteru a Prodávající tak není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Pro odstranění pochybností smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.

V Internetovém obchodě jsou uvedeny informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou v Internetovém obchodě. Smluvní strany sjednávají, že ustanovením tohoto článku není omezena možnost Prodávajícího uzavřít s Kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Prodávající uvádí v Internetovém obchodě rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží zde uvedené platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky a způsobem nabízeným Prodávajícím na Webových stránkách prodávajícího.

U Zboží nabízeného v Internetovém obchodě může být uveden také předpokládaný termín dodání Zboží. Kupující bere na vědomí, že zde uvedený termín dodání je mezi stranami chápán pouze jako orientační a nezávazný.

Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v Internetovém obchodě. Objednávkový formulář obsahuje mj.:
informace o objednávaném Zboží, které vloží Kupující do svého elektronického nákupního košíku v Internetovém obchodě,
údaje o Kupujícím, zejména jeho jméno, příjmení, adresu pro dodání Zboží, emailový a telefonický kontakt. Tyto údaje musí Kupující vyplnit, pokud není registrovaným Uživatelem využívajícím pro nákup Zboží svůj uživatelský účet;
informace o způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a o nákladech spojených s dodáním Zboží; další údaje, které může Prodávající s ohledem na charakter Zboží nebo osobu Kupujícího požadovat.

Před odesláním vyplněného formuláře dle čl. 4.5. OP (dále souhrnně též jen jako „objednávka“) je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky v Internetovém obchodě. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“ v Internetovém obchodě. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky (zpravidla do 24 hodin od doručení objednávky Kupujícího) potvrdí Kupujícímu doručení objednávky emailovou zprávou zaslanou na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu Uživatele nebo v objednávce.

Smluvní strany sjednávají, že Kupující může zadat objednávku také emailem obsahujícím náležitostí dle čl. 4.5. OP zaslaným na emailovou adresu Prodávajícího uvedenou na Webových stránkách prodávajícího.

Smluvní strany sjednávají, že Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména s ohledem na výši kupní ceny Zboží, množství dodávaného Zboží, složitost nebo nákladnost dopravy aj.) vyžadovat od Kupujícího dodatečné potvrzení objednávky, a to v písemné formě nebo telefonicky.

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena až okamžikem doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptace) zaslané Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího, Prodávající však není povinen kupní smlouvu s Kupujícím uzavřít. Kupující bere na vědomí, že uzavřená kupní smlouva podle tohoto článku je pro obě smluvní strany závazná. Tím není dotčeno oprávnění Kupujícího od kupní smlouvy odstoupit v případech, kdy to Kupujícímu umožňuje obecně závazný předpis nebo tyto obchodní podmínky.

Kupující prohlašuje, že souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy či náklady vzniklé v souvislosti s užitím Internetového obchodu ze strany Kupujícího (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od běžné základní sazby účtované poskytovateli telekomunikačních služeb.

Platební podmínky a dodání Zboží

Kupní cena Zboží již zahrnuje daň z přidané hodnoty, poplatky za dopravu Zboží Kupujícímu, balné, jakož i případné další případné poplatky (např. recyklační poplatek apod.). Kupní cena ve smyslu tohoto článku může být dále v těchto OP označována také jako „Cena za dodání Zboží“. Cenu za dodání Zboží může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti při zaslání Zboží na dobírku prostřednictvím dopravce či provozovatele poštovních služeb v místě určeném Kupujícím v objednávce;
převodem na účet Prodávajícího č. 670100-2212014964/6210, vedený u společnosti mBank, S.A.;
jiným způsobem uvedeným na Webových stránkách prodávajícího.

Smluvní strany sjednávají, že pokud není v konkrétním případě na Webových stránkách prodávajícího uvedeno jinak, nelze případné slevy z kupní ceny nebo z Ceny za dodání Zboží poskytnuté Prodávajícím v rámci jedné kupní smlouvy vzájemně kombinovat.

Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit Cenu za dodání zboží předem.

Smluvní strany se dohodly, že Cena za dodání Zboží je v případě platby způsobem dle čl. 5.1. písm. a) nebo b) OP splatná při převzetí Zboží Kupujícím.

V případě platby způsobem dle čl. 5.1. písm. c) OP je Cena za dodání Zboží splatná do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat Cenu za dodání Zboží s uvedením variabilního symbolu platby, který obdrží od Prodávajícího v potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Cenu za dodání Zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Smluvní strany sjednávají, že Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky způsobem uvedeným v čl. 4.8. OP, požadovat uhrazení celé Ceny za dodání Zboží ještě před odesláním Zboží Kupujícímu, a to způsobem dle čl. 5.1. písm. c) OP. Smluvní strany se s ohledem na tuto skutečnost dohodly, že ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Je-li tak mezi stranami sjednáno, nebo je-li to vyžadováno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu, který zašle Kupujícímu v elektronické podobě na emailovou adresu Kupujícího nebo v listinné podobě spolu se Zbožím na adresu Kupujícího pro dodání Zboží.

Zboží bude dodáno Kupujícímu na adresu pro dodání Zboží uvedenou v objednávce, a to způsobem dopravy zvoleným Kupujícím z nabídky dostupné v Internetovém obchodě. V případě, že způsob dopravy bude mezi stranami sjednán individuálně na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující rizika a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí Prodávající Zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování Zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající Zboží pro přepravu.

Je-li mezi stranami sjednána povinnost Prodávajícího dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, odpovídá tomuto povinnost Kupujícího převzít Zboží při dodání.

Pokud je to mezi stranami sjednáno, nebo je to možné s ohledem ke všem okolnostem po Prodávajícím požadovat, sdělí Prodávající termín nebo lhůtu pro dodání Zboží Kupujícímu v potvrzení objednávky dle čl. 4.9. OP.

Dodací lhůta Zboží začíná v případě platby způsobem dle čl. 5.1. písm. c) OP běžet až od úplného zaplacení Ceny za dodání Zboží Kupujícím. Do termínů uvedených ve sdělení Prodávajícího o termínu dodání Zboží se započítávají pouze pracovní dny, pokud jsou tyto termíny určeny lhůtou ve dnech. V případě, že Zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne Kupujícímu Zboží jiné, srovnatelné s původním. V případě nabídky jiného Zboží musí Kupující dodávku náhradního Zboží schválit. Pokud Kupující se změnou Zboží nesouhlasí, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je v takovém případě povinen Kupujícímu vrátit jím zaplacenou Cenu za dodání Zboží., a to do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto ustanovení Prodávajícímu.

V případě, že Kupující nepřevezme Zboží odeslané Prodávajícím, a tato zásilka se Prodávajícímu vrátí, bude takové Zboží uschováno Prodávajícím po dobu 14 dnů po navrácení zpět přepravní službou. Prodávající o této skutečnosti informuje Uživatele na jeho e-mail s tím, že Kupující si může takové Zboží vyzvednout osobně na kontaktní adrese Prodávajícího nebo požádat Prodávajícího o opětovné zaslání Zboží. Prodávající však zašle Zboží opětovně až po opětovném uhrazení ceny za dopravu Zboží. Od osmého dne skladování Zboží včetně je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu poplatek za skladování Zboží ve výši obvyklé s ohledem na povahu skladovaného Zboží.

Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy je z důvodů ležících na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným dodáním Zboží nebo náklady spojené s jiným způsobem dodáním Zboží.

Pokud Kupující nepřevezme Zboží z důvodů na jeho straně, zavazuje se Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý případ marného pokusu o doručení Zboží. Tím není dotčeno oprávnění Prodávajícího domáhat se na Kupujícím náhrady škody za marně vynaložené náklady související se zabalením, doručením a skladováním Zboží. Kupující bere na vědomí, že v případě neuhrazení vzniklého dluhu na smluvní pokutě a případných dalších nákladů Prodávajícího na zabalení, doručení a skladování Zboží, bude pohledávka Prodávajícího za Kupujícím předána k vymáhání spolupracujícímu advokátovi. V případě soudního vymáhání pak bude Kupující nucen zaplatit rovněž náklady soudního řízení a exekučního vymáhání pohledávky.

Kupující je povinen při převzetí Zboží od dopravce zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. Kupující není povinen Zboží převzít, pokud zjistí, že obal Zboží je porušen způsobem svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky. O tomto Kupující vyrozumí dopravce na místě a Prodávajícího zprávou zaslanou na emailovou adresu Prodávajícího.

Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí Kupujícím nemá vady ve smyslu ustanovení § 2161 NOZ. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal: má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví- li se vada dle čl. 6.1. OP v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující bere na vědomí, že veškeré informace o Zboží uvedené v Internetovém obchodě, v katalozích, prospektech a jiných propagačních materiálech, zejména popisy, specifikace a fotografie Zboží jsou pouze orientační. Pro odstranění pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud nedojde u dodaného Zboží k podstatné změně v povaze, charakteru nebo kvalitě Zboží oproti popisu, specifikaci či fotografii Zboží, nejedná se o nedodržení ustanovení jakosti Zboží při převzetí dle čl. 6.1. těchto OP ze strany Prodávajícího.

Nemá-li Zboží při převzetí vlastnosti stanovené v § 2161, má Kupující právo požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může Kupující odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Při odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce je Prodávající povinen Kupujícímu vrátit jím zaplacenou Cenu za dodání Zboží

Práva podle čl 6.4. a 6.5. OP Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Je-li na Zboží, na jejím obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení NOZ o záruce za jakost.

Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení Zboží nebo jeho částí způsobené jeho obvyklým užíváním. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím a neodborným nebo nepřiměřeným zacházením ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. U Zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o Zboží použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží při převzetí Uživatelem. Kratší životnost Zboží vzhledem k uvedenému opotřebení Zboží, způsobeném jeho obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.

Kupující také nemá práva ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího vnější událost.

Záruční doba běží od odevzdání Zboží Kupujícímu; bylo-li Zboží podle smlouvy odesláno, běží od doručení Zboží Kupujícímu. Má-li koupené Zboží uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení Zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí Zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

Kromě práv Kupujícího uvedených v čl. 6.4 a 6.5 OP, které má Kupující, pokud Zboží při převzetí nemá vlastnosti stanovené v § 2161 NOZ, může Kupující v případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, uplatnit právo na:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) na odstoupení od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy Kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Kupující je rovněž oprávněn, pokud to povaha Zboží v konkrétním případě umožňuje, vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích. Informace o autorizovaných servisních střediscích jsou obsaženy v přiložené dokumentaci ke Zboží, nebo je sdělí Prodávající Kupujícímu na jeho žádost.

Reklamace včetně odstranění případné vady musí být Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je však pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel od Kupujícího veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je oprávněn si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího a Kupující je povinen poskytnout mu nezbytnou součinnost.

Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající má právo od kupní odstoupit v případě porušení povinnosti Kupujícího uhradit Cenu za dodání Zboží anebo v případě, kdy Kupující Zboží nepřevezme ve smyslu čl. 5.13. OP ani do 14 dnů ode dne prvního odeslání Zboží Prodávajícím. Kupní smlouva v takovém případě zaniká doručením oznámení o odstoupení od smlouvy Kupujícímu.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv, a to až do okamžiku převzetí Zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Cenu za dodání zboží bez zbytečného odkladu, a to dle volby Kupujícího bezhotovostně na účet určený Kupujícím nebo v hotovosti v provozovně Prodávajícího.

Kupující může v souladu s ustanovením § 1829 NOZ odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dní od převzetí Zboží. Kupující prohlašuje, že byl o této možnosti Prodávajícím poučen. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů Zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v tomto článku.


Odstoupení od smlouvy podle čl. 7.3. OP musí být písemné a musí být doručeno Prodávajícímu poštou nebo e-mailem na emailovou adresu Prodávajícího uvedenou na Webových stránkách prodávajícího. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být zřetelně označeno alespoň Zboží, číslo objednávky (kupní smlouvy) a údaje o Kupujícím. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím na Webových stránkách prodávajícího.

Prodávající potvrdí písemně Kupujícímu přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy podle předchozího článku těchto OP bez zbytečného odkladu.
Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, Zboží, které bylo Kupujícímu dodáno na základě zaniklé kupní smlouvy. Zboží by mělo být, pokud to jeho povaha umožňuje, Kupujícím vráceno původním stavu, nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství, záručního listu, návodu a s kopií dokladu o koupi. Při nedoložení dokladu o koupi musí Kupující prokázat uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím jiným způsobem.

Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 NOZ, tj. zejména od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Při vrácení Zboží ze strany Kupujícího v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může Prodávající po Kupujícím požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného Zboží. Prodávající má rovněž vůči Kupujícímu právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením Zboží. Tyto náklady může Prodávající jednostranně započíst oproti pohledávce Kupujícího na vrácení Ceny za dodání Zboží.

Při odstoupení od kupní smlouvy bude Cena za dodání Zboží vrácena Kupujícímu stejným způsobem, jakým byla zaplacena Prodávajícímu. Prodávající vrátí Kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující vysloví souhlas. Cena za dodání Zboží bude Kupujícímu nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu, za předpokladu, že Zboží bylo Kupujícím Prodávajícímu vráceno či prokázáno jeho odeslání Prodávajícímu.

Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

Kupující bere v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) NOZ na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady za navrácení Zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Smluvní strany sjednávají, že je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, tudíž dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu zaplacenou Cenu za dodání zboží, až do okamžiku, kdy Kupující vrátí Prodávajícímu poskytnutý dárek, či prokáže jeho odeslání Prodávajícímu.


Další práva a povinnosti smluvních stran a informace spotřebiteli
Smluvní strany sjednávají, že Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží až zaplacením celé kupní ceny Zboží Prodávajícímu.
Smluvní strany sjednávají, že Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ, tj. ani v případě, že dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním Kupujícího buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, nemá Kupující právo domáhat se vůči Prodávajícímu obnovení jednání o smlouvě.

Prodávající Kupujícího dále informuje o tom, že:

Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.
Kupní smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je celý proces srozumitelně popsán.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.
Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.
Případné spory a stížnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím vyplývající z uzavřené kupní smlouvy je možnost řešit také mimosoudně, například za využití systému ADR dle „Pravidel řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů“. Se stížností se může Kupující obrátit na kompetentní orgán, zejména na Českou obchodní inspekci.

Pokud Kupujícím není spotřebitel, neuplatní se mezi stranami ustanovení těchto obchodních podmínek na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení článků      6.1. – 6.11., 6.19., 7.3. – 7.11. a 8.3. těchto OP.

Ochrana Internetového obchodu a výluky z odpovědnosti Prodávajícího

Internetový obchod, Webové stránky prodávajícího včetně jejich grafické podoby, textů a dalšího obsahu jsou chráněnými autorskými díly ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv užití shora uvedených jakož i dalších autorských děl Prodávajícího, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího nebo příslušného vykonavatele autorských práv. V případě neoprávněného zásahu do autorských práv má Prodávající l nebo jiný vykonavatel autorských práv k obsahu umístěnému na Webových stránkách prodávajícího právo požadovat, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv Prodávajícího, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.

Označení „Mustaches.cz“ je chráněné označení Prodávajícího, a to v jakékoliv podobě a bez ohledu na další slovní či obrazové prvky umístěné společně s tímto označením. Třetím osobám není dovoleno užívat toto označení či označení zaměnitelně podobného s označením „mustaches.cz“ bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

Uživatelé nejsou v souvislosti s užíváním Internetového obchodu oprávněni využívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a technická opatření, které by mohly narušit funkce systému nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu Internetového obchodu. Uživatelům se rovněž zakazuje jakkoliv zasahovat do Internetového obchodu či jakýmkoliv jiným způsobem narušovat činnost Internetového obchodu nebo se třeba jen o narušení či zásah pokoušet.

Prodávající neodpovídá za škody způsobené nesprávným užitím Internetového obchodu ze strany Uživatele, nesprávným nastavením uživatelského účtu Uživatele, nebo nesprávným nastavením jakýchkoliv jiných parametrů Internetového obchodu ovlivnitelných Uživatelem.

Uživatel dále bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

Uživatel bere na vědomí, že Prodávající nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných na Webové stránky prodávajícího, pokud toto Webové stránky prodávajícího umožňují (diskusní fóra, komentáře apod.).


Závěrečná ustanovení

Právní vztahy těmito OP výslovně neupravené se řídí NOZ a pokud je smluvní stranou spotřebitel, pak rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Převod práv a povinností Kupujícího z kupní smlouvy na třetí osoby je zásadně možný pod sankcí neplatnosti smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího.

Uživatel souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn měnit své OP a informace uvedené na Webových stránkách prodávajícího ovlivňující podmínky provozu Internetového obchodu a obsah kupní smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení těchto OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Pokud vztah související s užitím Internetového obchodu nebo kupní smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah se bude řídit českým právem s vyloučením aplikace Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Smluvní strany prohlašují, že případné vzájemné spory budou řešeny přednostně řešeny vzájemným jednáním za účelem dosažení smíru. Nebude-li dohoda stran možná, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány místně příslušným soudem v České republice.


V Hodoníně dne 12. 9. 2014                                                  Jiří Lernbecher